Przemysł zbożowo-młynarski

Przemysł zbożowo-młynarski:

 • Magazyny i elewatory zbożowe
 • Młyny pszenne, żytnie i kombinowane
 • Młyny kukurydziane
 • Młyny makaronowe
 • Kaszarnie i płatkarnie
 • Makaroniarnie
 • Mieszalnie m±k
 • Modernizacje zakładów
  • zwiększanie zdolno¶ci przemiałowej młynów
  • zwiększanie wyci±gów m±k jasnych
  • transport pneumatyczny młyna wła¶ciwego
  • aspiracja punktowa i centralna
  • transport pneumatyczny m±ki
  • linie wydawania m±ki luzem

Wybrane elementy linii technologicznych:

 • samochodowe kosze przyjęciowe
 • kolejowe kosze przyjęciowe
 • suszarnie zbożowe
 • preparacja kaszy manny
 • linie do paczkowania w torebki
 • linie do workowania